top of page
PRIVATUMO POLITIKA


UAB „LA CURE D.S.P“, juridinio asmens kodas 301645708 (toliau – Bendrovė), valdanti šią internetinę svetainę www.provansokvapai.lt, gerbdama savo klientų, internetinės svetainės lankytojų bei kitų suinteresuotų šalių (toliau – Jūsų) teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, įsipareigoja tinkamai ir laikantis teisės aktų reikalavimų tvarkyti gautus Jūsų Asmens duomenis.


Bendrovė tvarkydama Asmens duomenis vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)”, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Bendrovei taikomomis teisinėmis prievolėmis.


1. ASMENS DUOMENYS
Bendrovės tvarkomi Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Jumis), kurio tapatybė yra žinoma arba kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti pasinaudojant identifikuojančiais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, kt.).


Siekiant tinkamai ir saugiai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums, Bendrovei reikalingi tam tikri Jūsų Asmens duomenys.


2. KOKIU TIKSLU IR KOKIE ASMENS DUOMENYS TVARKOMI
Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Jūs atskiru sutikimu ar kitais aiškiais veiksmais savanoriškai pateikiate jai, taip pat kai jie tesėtai gaunami iš kitų asmenų ir tvarkomi šioje Privatumo Politikoje nustatytiems tikslams įgyvendinti.


Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai:

  • Sudarant ir vykdant sutartis dėl masažo, kitų sveikatinimo paslaugų (tame tarpe SPA, grožio procedūrų) teikimo ir (ar) prekių pardavimo, jas administruojant, taip pat teikiant konsultacijas dėl paslaugų ir (ar) prekių, vykdant atsiskaitymus, t. y. sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, Bendrovė tvarko šiuos Jūsų Asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, sveikatos draudimo kortelės duomenis, mokėjimo sąskaitos duomenis ir (ar) kitus mokėjimo identifikavimo duomenis.  

 

  • Nurodytus Asmens duomenis Bendrovė gauna iš Jūsų ir (ar) iš trečiųjų asmenų (pvz. mokėjimo įstaigų, kt.) sudarant ir (ar) vykdant sutartis.

 

  • Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad jeigu Jūs užsisakote masažo ar kitą sveikatinimo paslaugą, prieš teikiant ją, Bendrovė siekdama teikti tik saugias paslaugas, sveikatos saugumo tikslu gali Jūsų paprašyti pateikti tam tikrus Jūsų sveikatos duomenis, pvz. duomenis apie odos būklę, duomenis apie turėtus sveikatos sutrikimus, kurie gali turėti įtakos Jūsų sveikatos pablogėjimo rizikai dėl pasirinktų sveikatinimo paslaugų. Tokie duomenys yra gaunami tik iš Jūsų ir tik Jūsų aiškiu sutikimu.

 

  • Siekdama užtikrinti paslaugų teikimo ir (ar) prekių pardavimo atsekamumą, kad būtų galima užtikrinti ir įgyvendinti Jūsų teises bei teisėtus interesus (pvz., dėl paslaugų ar prekių kokybės, kt.), Bendrovė administruoja klientų duomenų bazę ir šiuo tikslu tvarko iš Jūsų gautus Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

 

  • Siekdama informuoti Jus asmeniškai apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir (ar) parduodamas prekes, su jomis susijusias nuolaidas, ypatingus pasiūlymus ir pasidalinti kita susijusia informacija, Bendrovė tvarko iš Jūsų gautus Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

  • Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo Politika (žr. 3 skyrių) ir tik esant aiškiai išreikštam Jūsų sutikimui.

  • Siekdama užtikrinti Jūsų, kitų asmenų, tame tarpe ir Bendrovės darbuotojų saugumą, Bendrovės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, kuomet asmenys lankosi Bendrovės patalpose, Bendrovė tvarko į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo su garsu duomenis.

  •  Siekdama atrinkti asmenį darbui Bendrovėje, susipažinti su jo patirtimi, profesija, gebėjimais ir pan., Bendrovė tvarko paties asmens ir (ar) trečiųjų asmenų (įdarbinimo agentūrų, kt.) pateiktus Asmens duomenis tik tokia apimtimi, kokia jie buvo pateikti.

  • Siekdama užtikrinti Jūsų, kitų asmenų ir Bendrovės teises į teisminę gynybą, Bendrovė tvarko Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą ir (ar) identifikacinį numerį (asmens kodą), adresą, kitus duomenis, kuriuos Bendrovė gauna iš Jūsų ir (ar) iš trečiųjų asmenų (pvz., ginčus nagrinėjančių institucijų, teisinių atstovų, kt.).

  • Siekdama tobulinti ir vystyti Bendrovės valdomas interneto svetaines, padaryti jas labiau pritaikytas ir personalizuotas, tai pat jų pagalba administruoti paslaugų teikimą ir (ar) prekių pardavimą Jums, Jums naudojantis šia ir kitomis Bendrovės valdomomis internetinėmis svetainėmis, Bendrovė renka duomenis apie Jūsų naršymo istoriją, naršyklės tipą, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių, kitą susijusią informaciją (žr. 7 skyrių).

Pažymime, kad tvarkydama Asmens duomenis Bendrovė gali apjungti iš Jūsų gautus Asmens duomenis su duomenimis, teisėtai surinktais ir (ar) gautais iš kitų šaltinių.


Bendrovė saugo Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas.


Jums teisėtai ir pagrįstai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, Bendrovė nedelsiant bet ne vėliau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nutrauks Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus kai Bendrovę įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar privalomi institucijų nurodymai.


3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU
Tik gavusi Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą Bendrovė gali tvarkyti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktų Jums pasiūlymus ir informaciją apie Bendrovės siūlomas paslaugas ir (ar) prekes, nuolaidas, konkursus, renginius, kitus pasiūlymus.


Jeigu Bendrovė paprašys Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais tai ji padarys atskiru prašymu, pateikiant sutikimo formą (popierinę ar elektroninę).


Tiesioginės rinkodaros tikslu, Bendrovė gali naudoti Jūsų pateiktus duomenis pranešimų Jums pateikimui per trečiųjų asmenų valdomas internetines svetaines ir (ar) programas (pvz. Google, kt.), taip pat rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį gavus naujienlaiškį, reklaminį pranešimą ir pan. (pvz., siekiant nustatyti ar pranešimas buvo perskaitytas, kt.), siekiant pateikti tikslinį pasiūlymą Jums ir panašiai.


Jūsų bet kada galite atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti parašydami el. paštu ____________.


Atšaukus sutikimą duotą tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė Asmens duomenų tvarkymo veiksmus nutraukia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas


4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
Bendrovė užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.  Bendrovė pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus tretiesiems asmenims, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka.


Bendrovė gali perduoti Jūsų Asmens duomenis tretiesiems asmenims (partneriams, draudimo bendrovėms, mokėjimo įstaigoms, kt.), padedantiems Bendrovei vykdyti veiklą ir (ar) tiesioginę rinkodarą. Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik įsitikinus ir užtikrinus, kad jie būtų tvarkomi tik pagal Bendrovės duotus nurodymus ir galiojančius Asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktų reikalavimus.


Tretieji asmenys kuriems Bendrovė perdavėme Jūsų Asmens duomenis, negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Bendrovei tikslais.


5.TREČIŲJŲ ASMENŲ SVETAINĖS, PRODUKTAI IR PASLAUGOS
Bendrovės valdomose interneto svetainėse, įskaitant šioje, gali būti trečiųjų asmenų nuorodų į jų svetaines, produktus ir (ar) paslaugas, kurie nėra kontroliuojami Bendrovės (pvz., į Google Maps, mokėjimo sistemos, kt.).


Informuojame, kad Bendrovė neatsako už Asmens duomenų, kuriuos surinko tokie tretieji asmenys, tvarkymą, saugumo ir privatumo užtikrinimą, todėl visada rekomenduojame Jums išsamiai susipažinti su trečiųjų asmenų taikomomis privatumo nuostatomis dėl Asmens duomenų saugumo.

6.JŪSŲ TEISĖS
Tvarkydama Asmens duomenis, Bendrovė užtikrina Jūsų teises pagal teisės aktus.


Jūs turite šias teises:


-    žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
-    susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis;
-    reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų Asmens duomenis;
-    reikalauti ištrinti Asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti („teisė būti pamirštam“);
-    reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
-    nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
-    reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Asmens duomenų tvarkymą, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai Bendrovei nebereikia Jūsų Asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad Bendrovė juos sunaikintų;
-    reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, turimus Jūsų Asmens duomenis ir (ar) juos perkelti kitam Asmens duomenų valdytojui.


Su Jūsų teisių įgyvendinimu visus susijusius reikalavimus Jūs galite pateikti Bendrovei įteikiant tiesiogiai ar siunčiant paštu adresu __________________ ar elektroniniu paštu ____________.


Gavusi Jūsų kreipimąsi, Bendrovė gali paprašyti pateikti Jūsų tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą reikalingą su prašymu susijusią informaciją. Į pateiktą reikalavimą Bendrovė atsakys ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų gavimo dienos. Jeigu bus būtina, Bendrovė sustabdys Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų reikalavimas.


Bendrovė pasilieka teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, jeigu jai reikia užtikrinti teisės aktų nustatytų pareigų vykdymą; viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą; tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų tyrimą ir nustatymą; Jūsų ir (ar) kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; kitu teisėtu pagrindu. Visais atvejais Bendrovė Jus informuos apie atsisakymo vykdyti reikalavimą priežastis ir teisinį pagrindą.


Jeigu Jūs nesutinkate su Bendrovės veiksmais tvarkant Jūsų Asmens duomenis ar su Bendrovės atsakymu į Jūsų reikalavimą, Bendrovės veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

7.SLAPUKAI

Slapukai – tai mažos apimties teksto rinkmena, kurią internetinė svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Slapukai gali būti pašalinami kai uždarote naršyklę arba gali likti Jūsų įrenginyje ir uždarius naršyklę.


Slapukais gaunamą informaciją Bendrovė naudoja siekdami užtikrinti geresnį interneto svetainių veikimą ir funkcionalumą, taip pat, individualizuoti Jūsų naršymo patirtį, istoriją, siekiant atlikti naudojimosi analizę. Tokie duomenys ir jų analizė padeda Bendrovės teikiamų paslaugų plėtrai, padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį internetinės svetainės lankytoją, jų pagrindu Bendrovė gali Jums pateikti tikslinius komercinius ir reklaminius pasiūlymus.


Bendrovė naudoja Techninius slapukus - kurie yra būtini tinkamam interneto svetainės veikimui (pvz., turinio rodymo pritaikymui Jūsų įrenginyje, kt.); Analitinius slapukus – kurie reikalingi siekiant pritaikyti interneto svetainės veikimą prie Jūsų norų ir poreikių, Funkcinius slapukus – kurie skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, ją padarant patogią Jūsų naudojimui (pvz. kalbos pasirinkimo išsaugojimui, kt.) ir Tikslinius (komercinius) slapukus – kurie skirti individualizuoti Jūsų naršymo patirtį, istoriją, pagal tai pateikti Jums skirtus pasiūlymus ir pranešimus.
Slapukais gali būti renkama ši informacija: IP adresas, naršyklės tipas, buvimo vieta, apsilankymo trukmė ir skaičius, ir kita.


Bendrovės svetainėje naudojami slapukai:
 

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti.  Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami juos iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti (skirtingos naršyklės turi skirtingas slapukų valdymo vietas).

Daugiau apie slapukų valdymą galite sužinoti čia https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Informuojame, kad slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti interneto svetainės funkcijų veikimą arba prieigą prie pačios svetainės. Bendrovė neatsako už trečiųjų asmenų svetainių naudojamus slapukus, į kurias patenkate iš Bendrovės valdomų internetinių svetainių.

8. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR BENDROVĖS KONTAKTAI
Ši Privatumo Politika laikoma galiojančia nuo jos paskelbimo internetinėje svetainėje dienos.
Visi Privatumo Politikos papildymai ir (ar) pakeitimai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėse, todėl rekomenduojame reguliariai ją peržiūrėti.


Esant poreikiui, apie Privatumo Politikos papildymus ir (ar) pakeitimus Bendrovė Jus informuos asmeniškai.


Dėl visų su šia Privatumo Politika ir Jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusių prašymų, skundų ir kilusių klausimų, į Bendrovę kreipkitės šiais nurodytais kontaktais:
Siunčiant el. paštu –
Siunčiant paštu – UAB „LA CURE D.S.P“, _______________________
Telefono numeris +370 605 22656


 

bottom of page